Lov om en midlertidig Omfordeling af Folketingsvalgkredsene

V i C h r i s t i a n d e n N i e n d e , o. s. v. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:
§ 1.

I den ved Lov om Valgene til Rigsdagen af 12te Juli 1867 fastsatte Inddeling af Landet i Folketingsvalgkredse foretages følgende Forandringer:

1.

Staden Kjøbenhavn deles i 13 Kredse, Kjøbenhavns Amts 1ste Kreds i 3 Kredse, Odense Ams 1ste Kreds, Randers Amts 2den Kreds, Aarhus Amts 2den Kreds, Skanderborg Amts 1ste og 2den Kreds og Ringkøbing Amts 3dje Kreds hver især i 2 Kredse, og

2.

Nogle Kommuner omlægges mellem Kredse i Aalborg, Viborg, Randers, Skanderborg og Ringkøbing Amter,

alt saaledes som nærmere angivet i den til nærværende Lov føjede Fortegnelse over Folketingsvalgkredsene, hvilken Fortegnelse indeholder den herefter gældende Inddeling af Landet i Folketingsvalgkredse.

§ 2.

I Valgloven sker der endvidere følgende Ændringer og Tilføjelser:

1.

For Frederiksberg, Odense og Aarhus Kommuner affattes de i Lovens § 8 ommeldte Valglister særskilt for hver under en særlig Valgkreds henlagt Del af Kommunen. Berigtigelsen af Valglisterne (§ 11) og Paakendelsen af de mod samme fremkomne Erindringer (§ 14) sker af Kommunalbestyrelsen.

For Kjøbenhavn affattes de i Lovens § 19 ommeldte Valglister særskilt for hver under en særlig Valgkreds henlagt Del af Kommunen.

2.

Til Lovens § 23 føjes:

Saafremt en Kommunalbestyrelse vil have at vælge et større Antal Medlemmer af Valgbestyrelsen end Kommunalbestyrelsens eget Medlemsantal, vælges det overskydende Antal blandt de i Kommunen inden for Valgkredsen bosatte Vælgere.

For de under en særlig Valgkreds henlagte Dele af Frederiksberg, Odense og Aarhus Kommuner vælger Kommunalbestyrelsen de paagældende Medlemmer af hver Valgbestyrelse. Efter hver Folketælling bliver det af Indenrigsministeren at bestemme, hvor mange Medlemmer af hver Valgbestyrelse der bliver at vælge af Kommunalbestyrelserne i disse Kommuner.

Ligeledes bestemmer Indenrigsministeren, hvor mange Medlemmer af Valgbestyrelsen for Kjøbenhavns Amts 3dje Kreds der bliver at vælge af Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse.

3.

Til Lovens § 24 føjes:

For Randers Amts 3dje og Skanderborg Amts 4de Valgkreds paahvile de Forpligtelser, der ved Loven ere paalagte Valgstedets Kommunalbestyrelse, Sogneraadene henholdsvis for Borup og Lundum-Hansted Kommuner.

4.

Til Lovens § 27 føjes:

Medlemmerne af Valgbestyrelsen for Kjøbenhavns 9de Kreds udnævnes dels af Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse, saaledes at een tages af sammes egen Midte, dels af Kommunalbestyrelsen for den til Kredsen henlagte Del af Kjøbenhavns Amt (Sundbyernes Sogn). Efter hver Folketælling bestemmes det af Indenrigsministeren, hvor mange Medlemmer hver Kommunalbestyrelse har at vælge.

5.

De i Lovens § 56 nævnte Valglister og Tillægslister affattes særskilt for hver Del af Staden, der er henlagt under en særlig Folketingskreds.

6.

Til Lovens § 57 føjes:

I Frederiksberg, Odense og Aarhus Kommuner affattes Valglisterne og Tillægslisterne særskilt for hver Del af Kommunen, der er henlagt under en særlig Folketingskreds.

7.

Lovens § 66 ændres til at lyde saaledes:

Valgmandsvalgene foretages i Kjøbenhavn i de samme mindre Kredse, i hvilke Staden er delt med Hensyn til Folketingsvalgene; de ledes af de for Kredsene udnævnte Valgbestyrelser eller for de Dele af Staden, der ikke udgøre selvstændige Kredse, af Valgbestyrelser, der dertil udnævnes af Kommunalbestyrelsen (§ 27). Uden for Kjøbenhavn foretages Valgmandsvalgene i hver Kommune for sig og ledes af vedkommende Kommunalbestyrelse; dog komme de for Kjøbenhavn givne Regler ogsaa til Anvendelse paa Frederiksberg, Odense og Aarhus Kommuner, saaledes at Valgmandsvalgene i hver under en særlig Folketingskreds henlagt Del af disse Kommuner ledes af de af Kommunalbestyrelsen i Overensstemmelse med § 23 valgte Medlemmer af Valgbestyrelsen. Ved de Valg, der foretages af samtlige valgberettigede, benyttes bekræftede Afskrifter af Folketingslisterne (§ 54) tilligemed de dertil sig sluttende Tillægslister. Kun de Valgberettigede, der bo i Kommunen (§ 8) og for Kjøbenhavns, Frederiksberg, Odense og Aarhus Kommunes Vedkommende i den paagældende mindre Valgkreds, kunne vælges til Valgmænd. De Vælgere, der paa Grund af Skatteindtægt eller Skat i Kjøbenhavn og de øvrige Købstæder vælge den ene Halvdel af Valgmændene, er ikke bundne til at vælge disse af deres egen Midte, men kunne ogsaa vælge blandt samtlige valgberettigede; i begge Tilfælde maa dog ovenstaaende Forskrift om Bopælen iagttages.

8.

Til Lovens § 70, 2det Stykke, føjes:

I Frederiksberg, Odense og Aarhus Kommuner skal der i hver Kreds være fremlagt en Liste over de Mænd, der ved det første Valg i samme Kreds ere blevne valgte til Valgmænd.

Til samme Paragraf, 3dje Stykke, føjes:

For Frederiksberg, Odense og Aarhus Kommuner fordeler Kommunalbestyrelsen det Kommunen tillagte Antal Vælgmænd af hver Vælgerklasse paa de under en særlig Folketingsvalgkreds henlagte Dele af Kommunen saa nær som muligt i Forhold til det Antal henholdsvis af samtlige valgberettigede og af højstbeskattede, der findes i hver Del; Kommunalbestyrelsen bekendtgør Fordelingen.

9.

Til Lovens § 93 føjes:

For Kjøbenhavns 9de Kreds, Kjøbenhavns Amts 2den og 3dje Kredse, Odense Amts 1ste og 2den Kredse samt Aahus Amts 3dje Kreds bestemmer Indenrigsministeriet det Forhold, i hvilket Omkostningerne ville være at dele mellem de paagældende Kommuner.

§ 3.

Der affattes snarest muligt Valglister for Kjøbenhavn og de andre Kommuner, hvor saadant ifølge denne Lov bliver nødvendigt. Indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte de for Affattelsen, Fremlæggelsen og Berigtigelsen af disse Lister fornødne Tidsfrister.

I øvrigt komme de i denne Lov indeholdte Bestemmelser første Gang til Anvendelse ved det almindelige Valg af Medlemmer til Folketinget, som foretages 3 Maaneder efter Lovens Bekendtgørelse i Lovtidenden.

Fortegnelse over F o l k e t i n g s v a l g k r e d s e n e.

A. Kjøbenhavn

1. Valgkreds

Den Del af Staden, som begrænses af Absalonsgade og en Linie i Fortsættelse af samme langs med Vestre Gasværk, Vesterbrogade, Værnedamsvej, Gl. Kongevej, Petersens Passage, Vesterbrogade, Raadhuspladsen, Frederiksberggade, Mikkelbryggersgade, Lavendelstræde, Nytorv, Raadhusstræde, Frederiksholms Kanal til Havnen.

2. -

Den Del af Staden, som begrænses af Frederiksholms Kanal, Magstræde, Snaregade, Naboløs, Læderstræde, Højbroplads, Østergade, Kongens Nytorv, Nyhavn, Trangraven og dennes Fortsættelse Syd for Arsenalø, Sofie Hedevigs Bastions vestre Side, Stadsgraven indtil Baadsmandsstræde, Baadsmandsstræde, Overgaden over Vandet, Langebrogade.

3. -

Den Del af Staden, som ligger Nord for 1ste Kreds og i øvrigt begrænses af St. Jørgenssøs vestre Side, Dosseringen til Dronning Louises Bro, Søtorvet, Vendersgade, Fiolstræde, Skindergade, Gl. Torv, Ny Torv, Lavendelstræde, Mikkelbryggersgade, Frederiksberggade.

4. -

Den Del af Staden, som begrænses af Raadhusstræde, Ny Torv, Gl. Torv, Skindergade, Fiolstræde, Vendersgade, Søtorvet, Gotersgade til Nørrevoldgade, Tornebuskegade, Aabenraa, Vognmagergade, Møntergade, Pilestræde, Østergade, Højbroplads, Læderstræde, Naboløs, Snaregade, Magstræde.

5. -

Den Del af Staden, som brgrænses af Aagade, Griffengeldsgade, Korsgade, Slotsgade, Nørrebrogade til Elmegade, Elmegade, St. Hans Torv, Blegdamsvej, Læssøgade, Sortedamsdossering, Sortedamsgade, Dosseringen.

6. -

Den Del af Staden, som begrænses af Frihavnens Pramkanal, Frihavnens Sydgrænse til udfør Søndre Frihavnsvej, Søndre Frihavnsvej, Østervoldgade til Rigensgade, Rigensgade, Sølvgade, Kronprinsessegade, Møntergade, Vognmagergade, Aabenraa, Tornebuskegade, Gotersgade, Søtorvet, Sortedamsgade, Sortedams Dossering, Slagelsegade, Holsteinsgade og dennes Forlængelse til Jærnbanen, Jærnbanelinien til udfor Øresundshospitalet, Sundet og Indrereden samt endvidere Skibe i Havnen og paa Indrereden.

7. -

Den Del af Staden, der begrænses af Pilestræde, Møntergade, Kronprinsessegade. Sølvgade, Rigensgade, Klerkegade, Borgergade, Fredericiagade, Bredgade, Kongens Nytorv, Østergade.

8. -

Den Del af Staden, som ligger Syd og Øst for 6te Kreds og i øvrigt begrænses af Klerkegade, Borgergade, Fredericiagade, Bredgade, Nyhavn, Trangraven og dennes Fortsættelse Syd og Øst for Arsenalø, Frederiksholm og Nyholm, samt endvidere Refshaleøen og Søforterne.

9. -

Den Del af Christianshavn, som ligger Syd og Øst for 2den og 8de Kreds samt endvidere Sundbyernes Sogn under Kjøbenhavns Amt.

10. -

Den Del af Staden, der ligger Nord og Vest for 6te Kreds og i øvrigt begrænses af Løssøgade, Ryesgade, Fredensgade og dennes Fortsættelse til Nørre Alle, Nørre Alle, Jagtvej, Strandvejen.

11. -

Den Del af Staden, der ligger Nord og Vest for 10de Kreds og i øvrigt begrænses af Læssøgade fra Ryesgade, Blegdamsvej, St. Hans Torv, Elmegade, Nørrebrogade.

12. -

Den Del af Staden, der ligger Vest for 5te Kreds og Syd for 11te Kreds.

13. -

Den Del af Staden, som ligger Vest for 1ste Kreds og i øvrigt begrænses af Enghavevej og sammes Fortsættelse mod Syd, Matthæusgade, Valdemarsgade, Vesterbrogade.

Den Del af Staden, der ligger Vest for 13de Kreds, er henlagt under Kjøbenhavns Amts 3dje Valgkreds.

B e m æ r k n i n g: Grænsen er Midtlinien af den angivne Gade, Vej, o. s. v.

B. Øerne

AmtValgkredsene i hvert Amt.De til hver Valgkreds henhørende Kommuner.Valgstedet.
I. Kjøbenhavns.1.

Den Del af Frederiksberg Kommune, der ligger Øst for Midtlinien af Falkoneralleen, Allegade og Pilealle.

Frederiksberg.
2.

Den øvrige Del af Frederiksberg Kommune samt Brøndshøj-Rødovre.

Frederiksberg.
3.

Hvidovre, Glostrup, Brøndbyvester-Brøndbyøster, Dragør, St. Magleby samt Taarnby Sogn; endvidere den Del af Kjøbenhavn, som ligger Vest for Stadens 13de Valgkreds.Sundbyernes Sogn er henlagt under Kjøbenhavns 9de Valgkreds.

Valby.
4.

Gladsakse-Herlev, Gjentofte, Lyngby, Søllerød, Kirke Værløse, Ballerup-Maalev.

Lyngby.
5.

Roskilde Købstad, Vor Fure Sogn, Roskilde Domkirke Sogns Landdistrikt, St. Jørgensbjerg, Himmelev, Ledøje-Smørum, Sengeløse, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Herstedøster-Herstedvester, Jyllinge-Gundsømagle, Hvedstrup-Flyng, Aagerup-Kirkerup.

Roskilde Købstad.
6.

Kjøge Købstad, Kjøge Købstads Landdistrikt, Ølsemagle, Højelse, Ejby-Dalby, Borup-Kimmerslev, Ørsted-Daastrup, Greve-Kildebrønde, Snoldelev-Tune, Karlslunde-Karlstrup, Havrup-Solrød, Rerslev-Vindinge, Jersi-Kirke Skjensved, Thorslunde-Jshøj.

Kjøge Købstad.
7.

Kornerup-Svogerslev, Herslev-Gjevninge, Kirke Saaby-Kidserup, Ovsted-Alleslev, Sæby-Gjershøj, Kirke Hvalsø-Særløse, Kirke Hyllinge-Lyngby, Ry-Sonnerup, Rorup-Glim, Gadstrup-Syv.

Lejre Kro.
II. Frederiksborg.1.

Helsingør Købstad, Tikjøb-Hornbæk-Hellebæk.

Helsingør Købstad.
2.

Asminderød-Grønholt, Søborg-Gilleleje, Græsted-Maarum, Esbønderup-Nøddebo, Karlebo, Hørsholm.

Fredensborg.
3.

Hillerød Købstad, Frederiksborg Slotssogn, Herlev, Slagslunde-Gandløse, Ljunge-Uggeløse, Tjæreby, Alsønderup, Blovstrød, Lillerød, Birkerød, Farum.

Hillerød Købstad.
4.

Helsinge-Valby, Vejby-Tibirke, Ramløse-Annise, Blidstrup, Thorup, Melby, Kregome-Vinderød, Lille Lyngby, Ølsted, Skævinge-Gjørløse, Strø, Frederiksværk Kommune.

Frederiksværk.
5.

Frederikssund Købstad, Udesundby Landdistrikt, Oppesundby, Slangerup By, Slangerup Landsogn, Uvelse, Hjørlunde, Græse-Sigerslevvester, Snodstrup, Ølstykke, Stenløse-Vexø, Skuldelev-Selsø, Ferslev-Vellerup, Skibby, Kundby-Krogstrup, Gjerlev-Draaby, Ovrø.

Frederikssund Købstad.
III.Holbæk.1.

Holbæk Købstad, Merløse, Tølløse-Aagerup, Nørre Jernløse-Kvandløse, Soderup-Eskildstrup, Asminderup-Grandløse, Taastrup-Uggerløse, Ondløse-Søndersted, Butterup-Tusse, Sønder Jernløse-Søstrup.

Holbæk Købstad.
2.

Kundby, Hjembæk-Svinninge, Hørby, Udby, Stiftsbjergby-Mørke, Jyderup-Holmstrup, Hagested-Gislinge, Skamstrup-Frydendal, Bregninge-Bjergsted, Viskinde-Avnsø, Værslev, Jordløse, Følleslev-Særslev.

Svinninge Kro.
3.

Ørslev-Solbjerg, Nidløse, Stenlille, Havrebjerg, Gjerslev, Finderup, Tersløse-Skjellebjerg, Rerslev-Ruds Vedby, Sæby-Hallenslev, Gjørlev-Bakkendrup, Kirke Helsinge-Drøsselbjerg, Svallerup, Store Fuglede-Lille Fuglede.

Vedby Kro.
4.

a. Kalundborg Købstad, Kalundborg Købstads Landdistrikt, Raklev, Refsnæs, Rørby, Uby, Aarby, Tømmerup, Seierø.

Kalundborg Købstad.

b. Koldby, Tranebjerg, Besser, Onsbjerg, Nordby.

Onsbjerg.
5.

Nykjøbing Købstad, Rørvig, Vig-Asminderup, Grevinge, Egebjerg, Asnæs, Højby, Faarevejle, Oddens, Vallekilde-Hørve.

Nykjøbing Købstad.
IV.Sorø.1.

Ringssted Købstad, Ringsted Landsogn, Benløse, Haraldsted-Allindemagle, Jydstrup-Valsølille, Hasle-Frerslev, Vigersted-Kværkeby, Nordrup-Farringløse, Terslev, Ørslev, Førslev-Sneslev, Braaby, Testrup.

Ringsted Købstad.
2.

Sorø Købstad, Sorø Købstads Landdistrikt, Gyrstinge-Flinterup, Munkebjergby-Bromme, Pedersborg, Kindertofte, Ljunge-Broby, Stenmagle, Slaglille-Bjernede, Alsted-Fjenneslev, Bringstrup-Sigersted, Vetterslev-Hømb.

Sorø Købstad.
3.

Slagelse Købstad, Slagelse St. Peders Landsogn, Slagelse St. Mikkels Landsogn, Hejninge, Korsør Købstad, Taarnborg, Vemmelev-Hemmersløj, Sønderup-Nordrup, Sorterup-Ottestrup, Stillinge, Gudum.

Slagelse Købstad.
4.

Skjelskør Købstad, Skjelskør Købstads Landdistrikt, Slotsbjergby-Sludstrup, Lundforlund-Gjerlev, Boslunde, Egeslevmagle, Tjæreby, Ørslev-Bjerre, Skjørpinge-Faardrup, Gimlinge, Magleby, Høve-Flakkebjerg, Hyllested, Holsteinborg-Venslev, Øen Agersø, Øen Omø.

Skjelskør Købstad.
5.

Marvede-Hyllinge, Vallensved, Tjustrup-Haldagerlille, Herlufsholm (medregnet den Del af Sognet, der ligger i P r æ s t ø Amt), Førslev, Kvislemark-Fjurendal, Krummerup-Fuglebjerg, Karrebæk, Fodby, Gunderslev, Haarslev-Tingjellinge, Sørbymagle-Kirkerup.

[mangler]
V.Præstø.1.

Storehedinge Købstad, Storehedinge Landsogn, Magleby-Holtug, Strøby, Varpelev, Hellested, Spjellerup-Smerup, Lyderslev, Frøslev, Lillehedinge, Havnelev, Højrup, Karise-Alslev, Vemmetofte, Haarlev-Himlingøje, Valløby-Taarnby samt Vallø Stift.

Storehedinge Købstad.
2.

Faxe-Hylleholt, Kongsted, Ulsø, Østeregede, Vesteregede, Dalby-Thureby, Enderslev-Braaby, Herfølge, Sædder, Bollerslev-Gjørslev, Lidemark, Bjeverskov, Lellinge.

Faxe.
3.

Næstved Købstad, Næstved St. Mortens Landdistrikt (Aaderup), Næstved St. Peders Landdistrikt (Grimstrup), Herlufmagle-Tybjerg, Næsby-Tyvelse, Glumsø-Bavelse, Skjelby, Sandby-Brangstrup, Fensmark-Rislev, Aversi, Rønnebæk-Olstrup, Nestelsø-Mogenstrup, Toksværd.

Næstved Købstad.
4.

Præstø Købstad, Præstø Købstads Landdistrikt, Skibbinge, Everdrup, Snesere, Roholte, Baarse, Beldringe, Jungshoved, Allerslev, Mern, Kallehave.

Præstø Købstad.
5.

Vordingborg Købstad, Vordingborg Landsogn, Kastrup, Udby, Ørslev, Sværdborg, Kjøng, Veilø-Vesteregesborg, Hammer-Lundby, Østeregesborg.

Vordingborg Købstad.
6.

Stege Købstad, Stege Købstads Landdistrikt (Hegneden-Ulfshale), Stege Landsogn, Magleby, Borre, Elmelunde, Kjeldby, Damsholte, Fanefjord, Øen Bogø, Øen Nyord.

Stege Købstad.
VI.Bornholm.1.

Rønne Købstad, Hasle Købstad, Hasle Købstads Landdistrikt, Vestermariæ, Ny Larsker, Knudsker, Klemensker, Olsker, Nyker, Rutsker, Allinge-Sandvig Købstæder, Allinge Købstads Landdistrikt.

Rønne Købstad.
2.

Aakirkeby Købstad, Nexø Købstad, Svaneke Købstad, Øen Kristiansø, Aaker Landsogn, Pedersker, Povelsker, Bodilsker, Ibsker, Østermariæ, Øster Larsker-Gudhjem, Rø.

Aakirkeby Købstad.
VII.Maribo.1.

Nakskov Købstad, Nakskov Landsogn, Branderslev, Sandby, Kjøbeløv, Vindeby, Utterslev, Herredskirke-Løjtofte, Horslunde-Nordlunde, Halsted-Avnede, Vesterborg, Birket, Vestenskov, Kappel, Dannemarre, Tillitse, Arninge.

Nakskov Købstad.
2.

Maribo Købstad, Maribo Købstads Landdistrikt, Hillested, Østofte-Bandholm, Stokkemarke, Søllested, Skovlænge-Gurreby, Gloslunde-Græshave, Landet-Ryde, Tirsted-Skjørringe-Vejleby, Nebbelunde-Søddinge, Rødby Købstad, Ringsebølle, Hunseby, Fejø, Femø, Askø.

Maribo Købstad.
3.

Saxkjøbing Købstad, Saxskjøbing Landsogn, Vaabensted-Engestrofte, Fuglse-Krønge, Holeby-Bursø, Taagerup-Thorslunde, Errindlev-Olstrup, Vester-Ulslev, Øster Ulslev-Godsted, Døllefjelde-Musse, Slemminge-Fjelde, Radsted, Taars, Vigsnæs, Nysted Købstad, Nysted Landsogn, Herridslev.

Saxkjøbing Købstad.
4.

Nykjøbing Købstad, Nykjøbing Købstads Landdistrikt, Systofte, Skjelby-Gedesby, Veggerløse, Idestrup, Sønder Alslev-Sønder Kirkeby, Tingsted, Majbølle, Kjettinge-Bregninge, Thoreby.

Nykjøbing Købstad.
5.

Stubbekjøbing Købstad, Maglebrænde, Torkildstrup, Lillebrænde, Gundslev, Ønslev-Eskildstrup, Nørre Vedby-Nørre Alslev, Vaalse, Kippinge-Brarup, Stadager-Nørre-Kirkeby, Aastrup, Horbelev-Falkerslev, Karleby-Horreby-Nørre Ørslev.

Stubbekjøbing Købstad.